Partnerzy konferencji

PARTNERZY KONFERENCJI

 

 

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

 

 

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW GÓRNICTWA

Główny Instytut Górnictwa jest jednym z wiodących instytutów badawczych w Europie, założony w 1925 roku.  GIG jest instytutem nadzorowanym przez Ministra Energii, posiada kategorię A. Liczba pracowników  w 2018 roku to 490 osób, w tym 10 pracowników naukowych z tytułem profesora, 17 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i 102 pracowników ze stopniem naukowym doktora. Instytut realizuje 46 projektów, w tym 30 międzynarodowych projektów badawczych w ramach Programów UE i innych programów oraz 16 projektów krajowych. GIG posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska - od 1961 roku, inżynieria środowiska - od 1998 roku.

Instytut świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji centralnych i samorządów lokalnych oraz dla partnerów zagranicznych. Podstawowymi obszarami działalności GIG są: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo przemysłowe, inżynieria środowiska, zrównoważone technologie energetyczne, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia. W wyniku naszych prac wdrażane są rozwiązania organizacyjne i techniczne, pozwalające na minimalizację zagrożeń i zwiększenie poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Poligon doświadczalny Kopalni Doświadczalnej „Barbara” to jedyny ośrodek w Europie w którym można przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w warunkach rzeczywistych oraz testować maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Instytut podejmuje również ważne tematy badawcze, takie jak: zeroemisyjne wytwarzanie energii z paliw kopalnych, wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla, technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, gospodarcze wykorzystanie metanu.

GIG jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej w zakresie europejskich dyrektyw:  94/9/WE (ATEX), 98/37/WE (maszynowa), 93/15/WE (materiały wybuchowe do użytku cywilnego), 2013/29/UE (wyroby  pirotechniczne), Rozporządzenia CPR 305/2011 (wyroby budowalne). Instytut posiada również uprawnienia jednostki certyfikującej w ramach światowego schematu IECEx.

GIG posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania  (jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy). Wszystkie laboratoria badawcze Instytutu posiadają akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum Akredytacji, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar, Polski Rejestr Statków.

 

Stowarzyszenie jest apolityczną, samorządną i trwałą organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.
Za datę powstania stowarzyszeniowego ruchu polskich inżynierów górniczych uznaje się rok 1892, w którym to absolwenci Akademii Górniczej w Leoben tworzą w Krakowie tajną reprezentację polskich górników i hutników o nazwie DELEGACJA.

Dzisiaj Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach blisko 14.000 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej. Działa na terenie całej Polski poprzez 18 Zarządów Oddziałów oraz Koła w ilości prawie 200, obejmując swym zasięgiem zarówno górnictwo podziemne jak i górnictwo odkrywkowe, otworowe.
Działa we wszystkich dziedzinach prac geologiczno-poszukiwawczych jak i wydobywania kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, soli kamiennej, siarki, surowców chemicznych i mineralnych oraz surowców budowlanych i drogowych.
Obejmuje swym zasięgiem także: wyższe uczelnie górnicze, instytuty naukowe, biura projektowe i całe zaplecze techniczne.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut zatwierdzony na XXV Nadzwyczajnym Zjeździe SITG w dniu 7 listopada 2008 r. zmieniony 18 listopada 2011 r.
Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

  1. Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
  2. Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
  3. Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
  4. Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
  5. Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifi kacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
  7. Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
  8. Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
  9. Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.